KYSYMYKSIÄ KASTEESTA


1. Miten Jeesus kastettiin?

 • "Jeesus tuli -- ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan"
  - Mark. 1:9,10

VASTAUS: Johannes kastoi Jeesuksen upotuskasteella Jordanjoessa. Kastetavan vuoksi Johannes kastoi sellaisella paikalla, missä "oli paljon vettä" (Joh. 3:23).

2. Millainen kastekäytäntö oli alkuseurakunnan aikana?

 • "He astuivat kumpikin veteen -- ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippuksen pois"
  - Apt. 8:38,39

VASTAUS: Alkuseurakunnan johtohenkilöihin kuulunut Filippus kastoi etiopialaisen hoviherran täsmälleen samalla tavalla kuin Johannes kastoi Jeesuksen. 

3. Mikä on kasteen merkitys? 

 • "Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia"
  - Room. 6:4-6

VASTAUS: Kasteessa uskova seuraa vertauskuvallisesti Kristusta hänen kuolemaansa, hautaamiseensa ja ylösnousemiseensa. Tämä toteutuu upotuskasteessa. Kun kastettava painetaan hetkeksi veden alle, hänen entinen elämänsä haudataan. Noustessaan ylös vedestä hän uskossa nousee uuteen elämään yhdessä Kristuksen kanssa (Kol. 2:12). 

4. Mitä kaste merkitsee katuvalle syntiselle?

 • "Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi"
  - Apt. 22:16
 • "Vesi -- pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta"
  - 1. Piet. 3:21

VASTAUS: Kastettaessa haudataan syntinen menneisyys ja puhdistaudutaan siitä. Ihmisen ei tarvitse enää kantaa syyllisyyden taakkaa. Kun hän antautuu kasteessa kokonaan Herralle ja jättää syntielämän ja rukoilee häneltä puhdistusta, Kristus sanoo hänelle kuin pitaaliselle: "Minä tahdon; puhdistu" (Matt. 8:3).

5. Mikä on kasteen merkitys ihmisen suhteessa Jumalaan?

 • "Kun Jeesus oli kastettu -- hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: 'Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt'"
  - Matt. 3:16,17
   
 • "Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet"
  - Gal. 3:27
VASTAUS: Kastetta voidaan verrata avioliittoon vihkimiseen. Ihminen osoittaa siinä halunsa tulla kokonaan Jumalan omaksi. Jumala puolestaan vakuuttaa mielistyneensä ihmiseen. Ihminen voi kokea Kristuksen ihmeellistä rakkautta jo ennen kastetta, mutta kasteen jälkeen hän kuuluu aivan erityisellä tavalla Jeesukselle.

6. Mitä kaste vaikuttaa suhteisiin toisiin uskoviin?

 • "Me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi"
  - 1. Kor. 12:13

VASTAUS: Kasteen kautta liitytään uskovien yhteyteen eli seurakuntaan (Ap. t. 2:41,42,47).

7. Mitä kaste edellyttää?

 • "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa"
  - Matt. 28:19,20

 • "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen"
  -
  Ap. t. 2:38

 • "Niin Filippus sanoi hänelle: 'Jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtukoon.' Hän vastasi ja sanoi: 'Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika'"
  - Ap. t. 8:37
VASTAUS: Kasteelle tulemisen edellytyksenä on Jeesuksen opetuslapseksi tuleminen ja hänen opetustensa hyväksyminen. Se edellyttää luopumista syntielämästä ja evankeliumin uskomista (Mark. 1:15).

8. Miten Jeesus menetteli sellaisten lasten kanssa, joilla ei vielä ollut henkilökohtaista uskoa?

 • "He toivat hänen tykönsä lapsia. -- Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä"
  - Mark. 10:13-16
VASTAUS: Kastamisen asemasta Jeesus siunasi lapsia. Vaikka vastasyntyneet ja pienet lapset eivät täytä kasteen edellytystä, he eivät ole armon valtakunnan ulkopuolella. Jeesus sanoi lapsista, että heidän kaltaistensa "on Jumalan valtakunta" (jae 14). Sen vuoksi aikuisten on tultava uudelleen "lasten kaltaisiksi" (Matt. 18:3) eli synnyttävä uudesti Jumalan sanan vaikutuksesta veden ja Hengen kautta (1. Piet. 1:23; Joh. 3:5). Uskovat vanhemmat suorittavat tärkeää tehtävää ohjatessaan lapsiaan sellaiseen suhteeseen Kristuksen kanssa, että he tulevat johdetuiksi myös kasteelle.

9. Onko vesikaste tarpeen, kun on saanut henkikasteen?

 • "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu: mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen"
  - Mark. 16:16
 • "Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan"
  - Joh. 3:5
VASTAUS: Jeesus liitti uskon ja kasteen yhteen. Vaikka kaste ei pelkkänä toimituksena pelasta eikä kastamattomuus automaattisesti johda kadotukseen (Room. 10:9; Luuk. 23:33-43), siinä on kysymys Jumalan tahdon seuraamisesta (Matt. 28:19; Apt. 2:38). Raamatussa kerrotaan, että myös henkikasteen aikaisemmin saaneet kastettiin vedellä heti tilaisuuden tullen (Ap. t. 10:44-48).

10. Voiko kasteelle mennä liittymättä seurakuntaan?

VASTAUS: Apostolisena aikana liityttiin kasteen kautta seurakuntayhteyteen (Ap. t. 2:41,42). Seurakuntaan kuuluminen oli hyvin tärkeätä. Sen kautta pidettiin huolta uskovien hengellisistä ja jopa ajallisistakin tarpeista (jakeet 44-46). Uskovat tarvitsevat toisiaan ja kiinteätä seurakuntayhteyttä, jotta he voisivat toimia maailmassa Kristuksen edustajina. Apostoli vertaa seurakuntaa ihmisruumiiseen, jonka jokaisella jäsenellä on tärkeä tehtävä (1. Kor. 12:12-27). Hänen mukaansa ihminen liitetään tähän ruumiiseen kasteen kautta. Hän korostaa myös sitä, ettei kukaan uskova saisi olla seurakunnan ulkopuolella, "ruumiiseen kuulumaton" (jae 16). Seurakuntaa nimitetään usein hengelliseksi kodiksi. Kun ajalliseen kotiin tulee syntymän kautta uusia jäseniä, niin seurakuntaperheeseen saadaan puolestaan uusia jäseniä Hengen ja veden kautta tapahtuvan syntymisen tuloksena. Samoin kuin lapset kasvavat perhepiirissä elämää varten, niin seurakuntaperheen yhteydessä kasvataan ikuista elämää varten. Olisi luonnotonta, jos syntyvää lasta ei otettaisi jäseneksi perheeseen, vaan jätettäisiin heitteille. On suurenmoinen etuoikeus liittyä kasteen kautta seurakuntaan, joka suo mahdollisuuden saada hengellistä ravintoa ja toisten uskovien tukea.