KYSYMYKSIÄ
"vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu."
1. Piet. 3:15Vastaus löytyy Raamatusta

Onko sinulla kristinuskoon liittyviä kysymyksiä? Sinun ei tarvitse pohtia yksin. Tule kysymyksesi kanssa lauantaiseen jumalanpalvelukseen. Käy myös tutustumassa Media7 Raamattuopiston ilmaisiin etäkursseihin.  

1. Kuka antoi kymmenen käskyä?

"Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi: --"
- 2. Moos. 20:1

"Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua. -- taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu"
- 2. Moos. 32:15,16


Vastaus: Kaikkivaltias Jumala (2. Moos. 24:12).

2. Miten synti määritellään?

"Kaikki vääryys on syntiä"
- 1. Joh. 5:17


"Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista"
- 1. Joh. 3:4


Vastaus: Synti on Jumalan kymmenen käskyn rikkomista. Koska "Herran laki on täydellinen" (Ps. 19:8), se kattaa kaikki synnit.

3. Poistiko Jeesus lain ollessaan maan päällä?

Jeesus sanoi: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi"
- Matt. 5:18,19


Vastaus: 
Ei. Jeesus osoitti hyvin selvästi, ettei hän tullut poistamaan lakia vaan täyttämään ja pitämään sen. Poistamisen asemasta hän teki "lain suureksi ja ihanaksi" (Jes. 42:21). Niinpä Jeesus osoitti, että vihastuessaan ihminen rikkoo käskyä "Älä tapa" (Matt. 5:21,22; 1. Joh. 3:15) ja katsoessaan himoiten hän rikkoo käskyä "Älä tee huorin" (Matt. 5:27,28). 

4. Pelastummeko noudattamalla kymmentä käskyä?

"Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä"
- Ef. 2:8,9


"Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja -- jos näet vanhurskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan"
- Gal. 2:16,21


Vastaus: 
Emme. Kenenkään ei ole mahdollista pelastua lain pitämisellä, "sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta" (Room. 3:23). Jokainen tarvitsee pelastuakseen Jumalan armoa, joka saadaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen (Room. 10:9).

5. Minkä päivän Jeesus piti pyhänä?

"Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan"
- Luuk. 4:16


Vastaus: Jeesus piti pyhänä sapatinpäivän (Mark. 1:21; 3:1-4).

6. Kuka järjesti sapatin ja milloin?

"Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt"
- 1. Moos. 2:2,3


Vastaus: Jumala järjesti sapatin luomisen yhteydessä. Jumala oli lopettanut taivaan ja maan luomisen kuudentena päivänä, mutta sapattia hän ei ollut vielä tehnyt. Hän teki sapatin lepäämällä "seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt (1. Moos. 2:2). Sapatista tuli pyhäpäivä, koska "Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen" (1. Moos. 2:3).

7. Miksi Jumala asetti sapatin? 

A. Luomisen muistoksi
"Hän on säätänyt ihmeellisen tekojensa muiston"
- Ps. 111:4


"Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen"
- 2. Moos. 20:11


Vastaus: Sapatti ilmaisee syyn, miksi Jumalaa on palvottava: Jumala on Luoja, ja ihmiset ovat hänen luomiaan. Jotta tämä totuus pysyisi ikuisesti ihmissuvun mielessä, Jumala asetti sapatin.

B. Lunastuksen symboliksi
"Ja muista, että itse olit orjana Egyptin maassa ja että Herra, sinun Jumalasi, vei sinut sieltä pois väkevällä kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Sentähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivän"
- 5. Moos. 5:15


Vastaus: Sapatti muistuttaa siitä, että Jumala on vapauttanut kansansa orjuudesta; ensin Israelin Egyptin orjuudesta ja myöhemmin kristityt synnin orjuudesta. Sapattia ei vietetä, jotta pelastuisimme, vaan koska olemme pelastettuja.

C. Pyhityksen merkiksi
"Sapattini minä annoin heille olemaan merkkinä minun ja heidän välillään, että he tulisivat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän heidät"
- Hes. 20:12


Vastaus: Sapatti on merkki, vakuutus siitä, että aivan kuin Jumala pyhitti seitsemännen päivän, hän pyhittää kansansakin. Sapatti suuntaa katseemme pelastukseen, joka meillä on Kristuksessa. Sapatin vietto on näkyvä osoitus levosta Herrassa.

8. Mitä Raamattu kertoo sapatin viettämisen tulevaisuudesta?

"Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen"
- 2. Moos. 20:11

"Mitä sinä, Herra, siunaat, se on oleva siunattu iäti"
- 1. Aikak. 17:27


"Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jonka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra. -- Joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra"
- Jes. 66:22,23


Vastaus: Raamatun mukaan sapatti pysyy ikuisesti voimassa ja sitä tullaan viettämään myös Jumalan valtakunnassa.

9. Mikä on kasteen merkitys?

"Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia"
- Room. 6:4-6


Vastaus: Kasteessa uskova seuraa vertauskuvallisesti Kristusta hänen kuolemaansa, hautaamiseensa ja ylösnousemiseensa. Tämä toteutuu upotuskasteessa. Kun kastettava painetaan hetkeksi veden alle, hänen entinen elämänsä haudataan. Noustessaan ylös vedestä hän uskossa nousee uuteen elämään yhdessä Kristuksen kanssa (Kol. 2:12). 

10. Miten Jeesus kastettiin?

"Jeesus tuli -- ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan"
- Mark. 1:9,10


Vastaus
: Johannes kastoi Jeesuksen upotuskasteella Jordanjoessa. Kastetavan vuoksi Johannes kastoi sellaisella paikalla, missä "oli paljon vettä" (Joh. 3:23).


11. Millainen kastekäytäntö oli alkuseurakunnan aikana?

"He astuivat kumpikin veteen -- ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran Henki Filippuksen pois"
- Ap. t. 8:38,39


Vastaus: Alkuseurakunnan johtohenkilöihin kuulunut Filippus kastoi etiopialaisen hoviherran täsmälleen samalla tavalla kuin Johannes kastoi Jeesuksen. 

12. Mitä kaste edellyttää?

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa"
- Matt. 28:19,20


"Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen"
- Ap. t. 2:38


"Niin Filippus sanoi hänelle: 'Jos uskot koko sydämestäsi, niin se tapahtukoon.' Hän vastasi ja sanoi: 'Minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika'"
- Ap. t. 8:37


Vastaus: Kasteelle tulemisen edellytyksenä on Jeesuksen opetuslapseksi tuleminen ja hänen opetustensa hyväksyminen. Se edellyttää luopumista syntielämästä ja evankeliumin uskomista (Mark. 1:15).

13. Miten Jeesus menetteli sellaisten lasten kanssa, joilla ei vielä ollut henkilökohtaista uskoa?

"He toivat hänen tykönsä lapsia. -- Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä"
- Mark. 10:13-16


Vastaus: Kastamisen asemasta Jeesus siunasi lapsia. Vaikka vastasyntyneet ja pienet lapset eivät täytä kasteen edellytystä, he eivät ole armon valtakunnan ulkopuolella. Jeesus sanoi lapsista, että heidän kaltaistensa "on Jumalan valtakunta" (jae 14). Sen vuoksi aikuisten on tultava uudelleen "lasten kaltaisiksi" (Matt. 18:3) eli synnyttävä uudesti Jumalan sanan vaikutuksesta veden ja Hengen kautta (1. Piet. 1:23; Joh. 3:5). Uskovat vanhemmat suorittavat tärkeää tehtävää ohjatessaan lapsiaan sellaiseen suhteeseen Kristuksen kanssa, että he tulevat johdetuiksi myös kasteelle.

14. Tuleeko Jeesus takaisin?

Jeesus sanoi: "Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni"
- Joh. 14:3


" -- Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän"
- Ap. t. 1:9-11


Vastaus: Kyllä. Jeesus "ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat" (Hebr. 9:28).

15. Menevätkö hyvät ihmiset kuollessaan taivaaseen ja pahat helvettiin?

"Mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, -- hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. -- Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin"
- Ap. t. 2:29,34


Jeesus sanoi: "lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki"
- Joh. 6:39


"Niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin"
- Matt. 13: 40-42


Vastaus: Kuollessaan ihmiset eivät mene taivaaseen eivätkä helvettiin. Heidän ruumiinsa odottavat haudoissa ylösnousemuksen päivää. Silloin "Kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin" (Joh. 5:28,29).

16. Onko ihminen kuoltuaan tietoisessa tilassa?

"Elävät tietävät, että että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla -- Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, -- ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa [haudassa], jonne olet menevä"
- Saarn. 9:5,6,10


"Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista"
- Ps. 115:17


Vastaus: Ei ole, koska "kuolleet eivät tiedä mitään" (Saarn. 9:5). Samasta syystä kuolleisiin ei voi olla yhteydessä (Job 14:12,21).
Huomautus: Tiede ei tue käsitystä, että ihminen olisi jakautunut kahtia; tietoiseen mieleen ja tiedottomaan ruumiiseen. Ihminen on kokonaisvaltainen psykofyysinen olento, jossa keho vaikuttaa mieleen ja mieli kehoon. Tietoisuutta ei ole ilman ruumista.

17. Missä helvetti on?

"Ja sen saman sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa tulen tuhoa odottamassa. Niitä säilytetään sitä päivää varten, jona tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan"
- 2. Piet. 3:7


"Herra siis voi pelastaa koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina odottaa tuomion päivää"
- 2. Piet. 2:9


"Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi"
- Matt. 12:36,37


"Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä"
- Joh. 12:48


Vastaus: Helvettiä ei ole vielä olemassa. Raamatun mukaan jumalattomat eivät joudu kärsimään rangaistustaan ennen tuomion päivää (Joh. 5:28,29).

18. Mitä jumalattomille tapahtuu helvetin tulessa?

"Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema"
- Ilm. 21:8


"Mutta luopiot ja syntiset saavat kaikki turmion, ja ne, jotka hylkäävät Herran, hukkuvat"
- Jes. 1:28


"Tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät"
- Ilm. 20:9


"Katso, he ovat kuin kuivat korret: tuli polttaa heidät; he eivät pelasta henkeään liekin vallasta"
- Jes. 47:14


"-- Katso, se päivä tulee liekehtivänä kuin tulinen uuni. Kaikki röyhkeät ja pahantekijät ovat silloin oljenkorsia. Se päivä tulee ja sytyttää ne liekkiin -- sanoo Herra Sebaot -- eikä niistä jää jäljelle juurta eikä vartta"
- Mal. 4:1


"Ettekö te luota Herraan? Hän hävittää viholliset, toista kertaa ei teitä kohtaa onnettomuus. Tuli syö viholliset kuin orjantappuratiheikön, kuin kasan piikkipensaita. He palavat tuhkaksi kuin kuivat oljet"
- Nah. 1:9,10


"Sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan. Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole"
- Ps. 37:9,10


"Mutta jumalattomat tuhoutuvat, Herran viholliset katoavat kuin laidunten vihreys, he haihtuvat savuna ilmaan"
- Ps. 37:20


"Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus"
- 2. Tess. 1:9


Vastaus: Jumalattomia kohtaa helvetin tulessa toinen kuolema eli olemassaolon menetys. He palavat ja haihtuvat savuna ilmaan eli katoavat ikuisesti olemattomiin. Jos he kituisivat helvetissä loputtomasti, heidän täytyisi olla kuolemattomia. Tämä on kuitenkin mahdotonta, koska Raamatun mukaan ainoastaan Jumala on luonnostaan kuolematon (1. Tim. 6:16). Kuolemattomuus on Jumalan armolahja, jonka saavat ainoastaan Kristuksen omat (Room. 6:23).
Huomautus: Raamattu ei kerro, miten pitkä rangaistuksen aika tulessa on, mutta osoittaa selvästi, että rangaistuksen pituus on suhteessa pahoihin tekoihin (Ilm. 22:12, Luuk. 12:47,48) Raamatussa opetetaan myös, että Jumalan luotua kaiken uudeksi "Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut" (Ilm. 21:4). Syntisiä rakastava Jumala ei voisikaan kiduttaa ketään loputtomasti (1. Joh. 4:8).

19. Miten syntisten tuhoaminen sopii Jumalan luonnekuvaan?

"Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää"
- Hes. 33:11


"Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi"
- Joh. 3:17


"Sillä Herra nousee -- tehdäkseen työnsä, oudon työnsä, ja toimittaakseen tekonsa, kumman tekonsa"
- Jes. 28:21


Vastaus: Jumala on aina mieluummin pelastanut kuin tuhonnut ihmisiä. Jumalattomien tuhoaminen helvetin tulessa on Jumalalle niin vieras asia, että Raamattu nimittää sitä oudoksi työksi. Näyttää siltä kuin Herran sydän itkisi jumalattomien kohtaloa. Hänhän haluaisi rakkaudessaan pelastaa jokaisen. Jumala tarjoaa jokaiselle mahdollisuutta pelastua, mutta kunnioittaa myös oikeutta hylätä pelastustarjous (2. Kor. 5:20).

20. Miten voidaan valmistautua Kristuksen tuloa varten?

"Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa -- seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä"
- Luuk. 21:36


"Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta"
- 1. Kor. 15:57


"Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee"
- 1. Kor. 15:22,23


"Sinulle maksetaan vanhurskaiden ylösnousemuksessa"
- Luuk. 14:14


Vastaus: Jeesus tulee noutamaan maailmasta omansa, jotka ovat vanhurskautuneet uskon kautta. He ovat tunnustaneet syntinsä ja puhdistautuneet niistä (1. Joh. 1:9). Kun he ovat antautuneet kokonaan Jeesuksen omiksi, He ovat saaneet armon ja anteeksiannon hänen verensä kautta sekä Pyhän Hengen voiman varjelemaan pahasta. Valvomiseen kuuluvat sanan tutkiminen, sen kuulossa käyminen ja rukous (Hebr. 10:22-25).